Publicado: 21 de Marzo de 2013 a las 16:46

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball i Indústria,

Direcció General d’Energia i Mines

Subdirecció General d’Energia


Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direccií General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'Instal·lacions d'energia eléctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

La justificació de la legalització d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió existent, és


una documentació que el seu titular ha de disposar en tot moment, i en base a


aquesta justificació té l’obligació, quan s’escaigui d’acord amb la reglamentació


vigent, de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada i d’obtenir cada 5 anys un certificat d’inspecció de la seva instal·lació, amb qualificació favorable, emès per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC).


Amb l’entrada en vigor del Decret 363/2004 de 24 d’agost, pel qual es regula el


procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic per a baixa


tensió, sovint es presenta que titulars de determinades instal·lacions elèctriques


(edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW,


enllumenats exteriors ...), per motius diferents, no poden justificar la legalització


esmentada, si bé resten obligats a l’acompliment del que s’ha indicat en el punt


anterior.


Per tal de solucionar aquest aspecte, es fa necessari dictar aquesta instrucció


aplicable a l’àmbit territorial de Catalunya.


D’acord amb el que preveu l’article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de


Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,


modificada per la Llei 4/1999 i, en exercici de les funcions atribuïdes per l’article 33


del Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament


de Treball i indústria, es dicta la següent Instrucció:


Primer.- En les instal·lacions receptores d’energia elèctrica de baixa tensió, amb


una antiguitat anterior a 18 de setembre de 1998, que d’acord amb la reglamentació


vigent siguin objecte d’inspecció periòdica per una EIC i no se’ls pugui emetre el


certificat d’inspecció amb qualificació de resultat favorable perquè manca la


justificació de la seva legalització o inscripció, de tal forma que s’ha d’estendre un


informe on consti aquesta deficiència malgrat que les seves condicions de seguretat


són acceptables, es podrà procedir provisionalment de la forma següent:


a) El titular de la instal·lació en un termini de 30 dies, a comptar des de la data en


que s’ha efectuat la inspecció periòdica, presentarà davant l’EIC que hagi efectuat


la inspecció periòdica, fent referència al núm. d’expedient que se li ha assignat en


aquesta actuació, la documentació següent:


- Declaració especificant els motius pels quals no disposa de la documentació


relativa a la seva legalització.


- Còpia del contracte subscrit amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, o


qualsevol altre document que justifiqui la posada en funcionament de la


instal·lació amb anterioritat al 18 de setembre de 1998, i còpia de la darrera


factura de consum.


- Memòria tècnica simplificada i un esquema unifilar relatius a la instal·lació


existent signats per tècnic titular o tècnica titulada competent, visats pel


col·legi professional que correspongui.


b) L’entitat d’inspecció i control acumularà aquesta documentació a l’expedient


corresponent a la inspecció periòdica realitzada i remetrà al titular de les


instal·lacions elèctriques una certificació en què es farà constar aquesta


circumstància. Aquesta certificació tindrà els mateixos efectes que la inscripció de la


instal·lació.


c) A partir d’aquest moment, l’EIC podrà emetre el corresponent certificat d’inspecció


amb qualificació de resultat favorable i adherir al seu lloc l’etiqueta d’inspecció


periòdica, d’acord amb la reglamentació vigent.


Segon.- Aquest procediment serà aplicable a instal·lacions elèctriques receptores de


baixa tensió durant el període comprès entre la data d’aquesta Instrucció i el 18 de


setembre de 2010.


Tercer.- El procediment descrit a la present Instrucció també serà d’aplicació a les


instal·lacions elèctriques d’alta tensió privades en què el manteniment, les


inspeccions i els controls periòdics es troben regulats per l’Ordre de 2 de febrer de


1990 del Departament d’Indústria i Energia.


Quan en una inspecció periòdica d’aquest tipus d’instal·lacions no s’obtingui resultat


favorable per part de l’EIC, degut a la manca de justificació de la seva legalització,


es podrà aplicar el procediment descrit per a les instal·lacions elèctriques de baixa


tensió a efectes d’inscripció de la instal·lació, fins el 18 de setembre de 2010.


Barcelona, 16 de desembre de 2005.


El director general d’Energia i Mines.


Josep Isern i Sitjà